"Deze eerste dagen vergeet ik nooit meer"

Kraamzorg

Zorg, advies en hulp tijdens een bijzondere periode in je leven

Huishoudelijke hulp

Ondersteuning waardoor u kunt genieten van een woonomgeving die op orde blijft

Verpleging en verzorging

Zorg waardoor u zolang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen

De identiteit van RST Zorgverleners

Identiteit

Identiteit en kwaliteit. Wat RST Zorgverleners betreft, zijn ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zo denken ook onze cliënten erover. Sterker nog: ze zien onze reformatorische levenshouding als een van onze kwaliteiten. Het is juist deze identiteit die u als cliënt en ons als zorgverlener dichter bij elkaar brengt.

Voor ons zijn de Bijbel en de belijdenisgeschriften leidend voor ons handelen. We hebben dezelfde ideeën als u over praktische zaken als kleding, mediagebruik en muziek. Op zondag beperken onze zorgverleners zich tot het noodzakelijke werk en gaan zij, als de situatie het toelaat, graag ten minste één keer naar de kerk. U mag van onze zorgverleners, kortom, een reformatorische levenshouding verwachten. Omgekeerd verwachten we van u respect voor deze principiële uitgangspunten.

Wilt u als toekomstige medewerker of cliënt meer weten van onze identiteit? Dan kunt u hier ons statuut identiteit downloaden als pdf-bestand.

 

 

 

Kernwaarden RST Zorgverleners

God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf.

1. Eerbied voor het leven
Wij vinden elk leven beschermingswaardig. Bij vragen naar abortus provocatus wordt naar alternatieven verwezen. Palliatieve zorg is daarom nadrukkelijk onderdeel van onze zorgverlening.
Wij vervullen een waakfunctie ter voorkoming van euthanaserende handelingen.

2. Betrouwbaarheid
Wij zijn integer, voeren ons werk zorgvuldig uit en nemen daarbij onze verantwoordelijkheid.

3. Respect
Wij gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Wij praten met elkaar en niet over elkaar.

4. Dienstbaarheid
Wij hebben een dienende houding naar onze cliënt en collega.

5. Herkenbaarheid
Wij staan voor een reformatorische levensstijl. De Bijbel is onze leidraad.

6. Professionaliteit
Wij gebruiken onze talenten, die wij van God hebben gekregen, optimaal.

7. Duurzaamheid
De aarde is door God aan ons gegeven. Wij streven ernaar zuinig en zorgvuldig met de aarde om te gaan.

 

Belangrijke contactinformatie

 Bevallingslijn:
 0342 405 454
 

 Centraal 
 telefoonnummer:

 0342 422 324
 
 E-mailadres:
 info@rstzorg.nl