"Deze eerste dagen vergeet ik nooit meer"

Kraamzorg

Zorg, advies en hulp tijdens een bijzondere periode in je leven

Huishoudelijke hulp

Ondersteuning waardoor u kunt genieten van een woonomgeving die op orde blijft

Verpleging en verzorging

Zorg waardoor u zolang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen

Samenwerking met anderen

RST Zorgverleners hecht grote waarde aan samenwerking met anderen. Hieronder treft u een overzicht van onze ketenpartners.

  • Samenwerking RST Zorgverleners en Stichting DrechtZorg 

RST Zorgverleners is aangesloten bij Stichting DrechtZorg. Drechtzorg is een samenwerkingsverband van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentrum, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, apotheken, Dienst Gezondheid & Jeugd en MEE in de regio Waardenland. De 33 lidorganisaties vormen gezamenlijk Drechtzorg.
De doelstelling van Drechtzorg is het bevorderen van continuïteit, samenhang en doelmatigheid in cliëntenzorg. Het bureau ondersteunt vanuit een neutrale rol de lidorganisaties bij de verschillende samenwerkingsactiviteiten.
Drechtzorg organiseert de kennisuitwisseling en samenwerking tussen zorgprofessionals vanuit het perspectief van de zorgvrager. Organisaties werken in wisselende samenstellingen aan projecten, netwerken en andere initiatieven. Dit is afhankelijk van de doelgroep en soms het werkgebied.

 

  • Samenwerking RST Zorgverleners en MEE Drechtsteden

Mantelzorgers en vrijwilligers worden steeds belangrijker in de zorg. Het sociale netwerk om de cliënt moet zoveel mogelijk worden ingezet, is een steeds belangrijker wordende landelijke ontwikkeling.
Inspelend op deze ontwikkeling zijn begin 2014 de eerste contacten geweest met MEE Drechtsteden. Zij hebben een aparte afdeling voor mantelzorg ondersteuning.
Het afgelopen jaar heeft RST Zorgverleners in pilotvorm nauw samengewerkt met deze afdeling met enerzijds als doel het, waar mogelijk, inzetten van de mantelzorg binnen de zorg- en hulpverlening en anderzijds het tijdig signaleren van overbelasting bij mantelzorgers.

RST Zorgverleners is lid van brancheorganisatie Actiz.

 

 

 

 

Samenwerken binnen de kraamzorg

Binnen het verzorgingsgebied van RST Zorgverleners werken we nauw samen met andere professionals om met elkaar de geboortezorg van een kwalitatief hoogstaand niveau te blijven voorzien.
Een belangrijk uitgangspunt binnen de deze zorg is dat er tussen alle professionals die zorg dragen voor de (aanstaande) moeder en baby goed overlegd en samengewerkt wordt. Er worden regionale afspraken gemaakt en er wordt kennis gedeeld met elkaar.

De samenwerking is gericht om, binnen de gehele keten van de geboortezorg, op een goede en eenduidige wijze samen te werken om zo samen gezamenlijk gezonde en veilige zorg rondom zwangerschap en geboorte te bieden.

RST Zorgverleners is lid van Brancheorganisatie Geboortezorg.


 

 

 

 

 

  • Veilige overdracht gegevens in Waardenland

Actuele medicatiegegevens van patiënten moeten te allen tijde inzichtelijk zijn voor hun zorgverleners. Daarom hebben de apothekers, huisartsen, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, GGZ-instellingen, gehandicaptenzorg en revalidatie in Zuid-Holland Zuid vorig jaar een regionaal convenant ondertekend waarin duidelijke afspraken staan over een veilige overdracht van deze gegevens.
Deze overdracht gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Op dit moment werken 35 organisaties in de regio samen op dit gebied in het programma WeMOve. WeMOve staat voor Waardenland Elektronische MedicatieOverdracht voor Elk.

 

  • Samenwerkingsafspraken medicatieveiligheid Midden- en Noord Zeeland

Stichting Ketenzorg Midden- en Noord Zeeland, Huisartsenkring Zeeland, Apothekers Midden en Noord Zeeland, Scheldezoom Farmacie, Admiraal de Ruyterziekenhuis (ADZR), Emergis en Huisartsenpost Zeeland ondertekenden op dinsdag 2 december 2014 een samenwerkingsovereenkomst rondom medicatieveiligheid in Noord en Midden Zeeland.
Deze ondertekening is het startmoment van de implementatie van de gemaakte samenwerkingsafspraken, die zijn vastgelegd in het document Medicatieveiligheid Midden en Noord Zeeland.

 

  • Samenwerkingsovereenkomst CVA-ketenzorg Midden- en Noord Zeeland

RST Zorgverleners is vertegenwoordigd in Stichting Ketenzorg Midden- en Noord Zeeland.
Dit is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor een goede samenhang in ketenzorg. De stichting wordt gedragen door nagenoeg alle zorgaanbieders in de regio Midden en Noord Zeeland, het Admiraal de Ruyterziekenhuis en huisartsen.

 


RST Zorgverleners is aangesloten bij:

• Kraamzorgoverleg regio Twente
• Kraamzorgnetwerk Rivierenland
• Kraamzorgnetwerk Gouda/Woerden e.o.
• Kraamzorgorganisatie Deventer
• Kraamzorgorganisatie Stedendriehoek
• Kraamzorgoverleg regio Flevoland en Veluwe Randmeren
• KSV-Amersfoort
• KSV-Ede
• KSV-Leiden
• KSV-Utrecht
• KSV-Zwolle
• Samenwerkingsconvenant Drechtsteden-JGZ
• Samenwerkingsconvenant KSV-Ede-GZ
• Samenwerkingsconvenant Rhenen-JGZ
• Samenwerkingsconvenant KSV Rivierenland-JGZ
• Samenwerkingsconvenant Stedendriehoek-JGZ
• VSV-Almelo
• VSV Amersfoort
• VSV+ Apeldoorn
• VSV Bergen op Zoom/Roosendaal
• VSV Dirksland
• VSV Dordrecht
• VSV Eendracht
• VSV+ Ede
• VSV Goes
• VSV Lelystad
• VSV Rivierenland
• VSV Woerden
• KVO Dordrecht
• KVO Leiden

Belangrijke contactinformatie

Centraal
telefoonnummer:

0342 42 23 24

Alarmnummer bij
technische storingen:

020 51 60 130


 


E-mailadres:

info@rstzorg.nl