"Deze eerste dagen vergeet ik nooit meer"

Kraamzorg

Zorg, advies en hulp tijdens een bijzondere periode in je leven

Huishoudelijke hulp

Ondersteuning waardoor u kunt genieten van een woonomgeving die op orde blijft

Verpleging en verzorging

Zorg waardoor u zolang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen

Over de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en WMO

Veel gangbare ziektekosten worden gedekt door uw basisverzekering. Het kan echter zijn dat u te maken krijgt met langdurige ziekte, die tot kosten leidt waarvoor u zich nauwelijks had kunnen verzekeren. 

Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft recht op zorg, in een instelling of thuis. Onderdelen van deze zorg kunnen zijn: verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging of verpleging, geneeskundige zorg en vervoer naar de plaats van begeleiding of behandeling. De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Als u in aanmerking wilt komen voor een van deze producten, heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt zelf een indicatie aanvragen via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Maar u kunt dit ook overlaten aan een professionele zorgverlener, zoals een thuiszorginstelling of een huisarts. U kunt de indicatie digitaal of per post aanvragen via www.ciz.nl. In het indicatiebesluit van het CIZ staat of u de zorg krijgt en zo ja, welke zorg, hoeveel en hoe lang. U ontvangt het besluit per brief binnen zes weken na de aanvraag. De eigen bijdrage voor cliënten die zorg vanuit de WLZ ontvangen, wordt geïnd door het CAK. De hoogte van deze eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van uw inkomen. Op de website van het CAK kunt u zelf een berekening maken van de eigen bijdrage.

Buiten uw WLZ-indicatie kunt u aanvullend nog particulier producten afnemen. De tarieven hiervoor zijn op aanvraag beschikbaar.Zorgverzekeringswet (Zvw)
De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die garandeert dat iedereen in Nederland woont of werkt, een basisverzekering afsluit. Vanuit deze basisverzekering bent u verzekerd voor verpleging en persoonlijke verzorging die u thuis ontvangt. De volgende zorgproducten vallen onder de Zvw:

  • Verpleging
  • Persoonlijke verzorging


 Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een beperking kunnen meedoen aan de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen. De Wmo is er voor ouderen en mensen met een handicap of een chronisch psychisch probleem en wordt gefinancieerd vanuit de plaatselijke gemeente. 

U vraagt een voorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de gemeente basisadministratie persoonsgegevens. Veel gemeenten hebben een loket waar u Wmo-voorzieningen kunt aanvragen. De naam van het Wmo-loket kan verschillen; soms heet het Wmo-loket, soms Loket Wegwijs of Zorgloket. Bij het Wmo-loket krijgt u ook informatie over de Wmo en hulp bij het aanvragen van een voorziening. In sommige gemeenten kunt u de aanvraag via internet doen.

 

De kosten voor de wijkverpleging declareren wij bij uw zorgverzekeraar. Deze zorgkosten tellen niet mee voor het eigen risico. U betaalt ook geen eigen bijdrage
 

Belangrijke contactinformatie

Centraal
telefoonnummer:

0342 42 23 24

Alarmnummer bij
technische storingen:

020 51 60 130


 


E-mailadres:

info@rstzorg.nl