Financiering zorg - RST Zorgverleners

Financiering zorg

De zorg die wij u verlenen, wordt op verschillende manieren gefinancierd. Op deze pagina vindt u hiervan per zorgproduct een overzicht.

Kraamzorg

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Kraamzorg wordt uit het basispakket van de zorgverzekering vergoed. Hier staat een vergoeding voor van minimaal 24 uur en maximaal 80 uur, verdeeld over uiterlijk tien dagen. Bij deze vergoeding moet geteld worden vanaf de dag van de bevalling.

Voorwaarden

Kraamzorg is verkrijgbaar na iedere bevalling, maar de plaats van bevalling is van invloed op het aantal dagen dat er maximaal kraamzorg gegeven kan worden. Zo worden de dagen in het ziekenhuis of geboortecentrum in mindering gebracht op het maximaal aantal uren kraamzorg.

De zorgverzekeraar kan in de polisvoorwaarden hebben bepaald dat het aantal uren kraamzorg wordt vastgesteld op basis van het LIP (Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg).

Eigen bijdrage

Voor kraamzorg die je thuis ontvangt geldt een wettelijke eigen bijdrage van 4,60 euro per uur (2021). Als je in het ziekenhuis bevalt (zonder medische noodzaak), betaal je een eigen bijdrage van 18,50 euro per dag (voor het kind) en 18,50 euro per dag (voor de moeder). 

Er geldt een hogere eigen bijdrage als de zorgverlener meer dan 131 euro per dag declareert. Het eigen risico is niet van toepassing voor kraamzorg. 

Let op: eigen bijdrage en eigen risico zijn twee verschillende zaken.

Ziekenhuisbevalling (met medische noodzaak)

Als je in het ziekenhuis bevalt (met medische noodzaak) geldt er geen eigen bijdrage voor kraamzorg en worden de kosten in zijn geheel vergoed. Als je daarna naar huis mag geldt er wel weer een wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg, als je daar recht op hebt.

Eigen bijdrage poliklinische bevalling

Als je zonder medische indicatie in het ziekenhuis bevalt, betaal je tevens een wettelijke eigen bijdrage voor de poliklinische bevalling. De eigen bijdrage voor de ziekenhuisbevalling vervalt als er sprake is van een medische indicatie. Je kunt overigens een aanvullende zorgverzekering afsluiten met een vergoeding voor deze eigen bijdrage ziekenhuisbevalling.

Vergoeding aanvullende verzekering

Het is mogelijk om je middels een aanvullende polis te verzekeren voor de wettelijke eigen bijdragen die gelden voor kraamzorg thuis of in het ziekenhuis (bij bevalling zonder medische noodzaak). Hieronder een overzicht van de beschikbare vergoedingen per zorgverzekeraar.

Huishoudelijke hulp

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

U kunt op twee manieren onze huishoudelijke hulp aanvragen; op basis van indicatie (Wmo) of particuliere basis (zelf betalen). Wilt u weten welke manier het best bij uw situatie past? Neem dan contact op met uw eigen gemeente, of vraag het aan een van onze medewerkers.

Als de gemeente de huishoudelijke hulp betaalt, bepaalt een indicatieadviseur van het gemeentelijke WMO-loket op welke vorm van huishoudelijke hulp u recht hebt. Aan de hand van deze indicatie bepalen we samen met u de inhoud van de hulp.

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een beperking kunnen meedoen aan de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen. De Wmo is er voor ouderen en mensen met een handicap of een chronisch psychisch probleem en wordt gefinancierd vanuit de plaatselijke gemeente.

Wmo aanvragen

U vraagt een voorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de gemeente basisadministratie persoonsgegevens. Veel gemeenten hebben een loket waar u Wmo-voorzieningen kunt aanvragen. De naam van het Wmo-loket kan verschillen; soms heet het Wmo-loket, soms Loket Wegwijs of Zorgloket.

Bij het Wmo-loket krijgt u ook informatie over de Wmo en hulp bij het aanvragen van een voorziening. In sommige gemeenten kunt u de aanvraag via internet doen.

Wijkverpleging

Financiering

Voor informatie over de financiering van wijkverpleging, verwijzen wij u naar de website van Zorginstituut Nederland.