ANBI

RST Zorgverleners is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van RST Zorgverleners voor 90% of meer een algemeen belang dienen.

Contactgegevens

Zie contact

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

008338887

Doelstellingen ANBI

De stichting is een zorginstelling met als hoofddoelstelling het bieden van goede zorg. Onder goede zorg wordt verstaan cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. RST Zorgverleners heeft ten doel het verlenen van kraamzorg, huishoudelijke hulp en wijkverpleging vanuit een eigen profiel.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Zie: Verkorte versie van het beleidsplan 2020/2021

Functie van de bestuurders

Enig bestuurder is Peter Boudewijn (raad van bestuur)

Beloningsbeleid van de stichting

De raad van toezicht stelt de beloning van de individuele leden van de raad van toezicht en van de raad van bestuur vast  met inachtneming van de wettelijke eisen met betrekking tot de ANBI-status.

Jaarverslag en financiële verantwoording

Zie: Jaarrekening 2019