Identiteit en drijfveren

Onze drijfveer

God leidt ieders leven, dat van onze naaste en dat van onszelf. Zowel onze naaste als wij leven in gebrokenheid. Wij weten ons daarin afhankelijk van God als Schepper en Beschermer van het leven. Hij geeft ons talenten om de ander te dienen. Wij zijn geroepen om de ander te helpen en waar mogelijk de nood te verlichten voor zover wij kunnen. Dat doen wij als professional en als mens.

Onze zorg

We zijn er voor iedere cliënt die een beroep op ons doet. Wij willen dat zij onze professionele zorg in combinatie met onze identiteit ervaren als kundig, veilig en met aandacht voor de mens achter de zorgvraag.

Een gemeenschappelijke identiteit kan een extra verbinding geven tussen de cliënt en de medewerker. Maar ook als dat niet het geval is, leiden onze professionele zorg en onze reformatorische identiteit tot een hoge kwaliteitsbeleving. Iedere medewerker vult dat op een passende manier in; dat is met aandacht voor het lichamelijk en geestelijk welbevinden van de cliënt. En waar nodig in samenwerking met andere organisaties dan wel externe zorgprofessionals.

Van onze medewerkers verwachten wij respect voor de identiteit en levensovertuiging van de cliënt. Onze cliënten vragen we om mogelijk te maken dat medewerkers hun werk in overeenstemming met de identiteit kunnen uitvoeren.

Onze bron

Als vaste basis voor ons dagelijks denken en handelen hebben we de Bijbel als het onveranderlijke Woord van God. Voor ons is identiteit ook onlosmakelijk verbonden met een reformatorische levensbeschouwing en overtuiging.

Deze reformatorische overtuiging en het daaraan verbonden gereformeerd belijden, zijn verwoord in de belijdenisgeschriften, namelijk de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. We onderschrijven ze, omdat ze overeenstemmen met de Bijbel.

De identiteit vormt een gemeenschappelijke basis voor medewerkers binnen RST Zorgverleners. Het bevordert onderling vertrouwen en is een belangrijk uitgangspunt voor een goed en duurzaam zorgklimaat. Bij RST Zorgverleners werken mensen die een reformatorische achtergrond hebben en daarnaar wensen te leven.

Onze kernwaarden

Het Woord van God vat de geboden samen in twee hoofdregels: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Daarom helpen wij in situaties waar zorg in de thuisomgeving nodig is, volgens de Bijbelse principes.

We doen dit op basis van drie combinaties van kernwaarden:

  1. Liefde en aandacht
    We houden van ons werk en doen dat met aandacht voor onze cliënten en hun netwerk. Als medewerkers zijn we betrokken op elkaar en helpen elkaar. Alles gericht op het verlenen van kwalitatief goede zorg.
  2. Eerbied en respect
    Het leven is door God gegeven en daarom beschermwaardig. Dit vereist waardig en zorgvuldig handelen zowel bij het begin van het leven, gedurende het leven, als het einde van het leven. We behandelen onze cliënten met respect.
  3. Professioneel en dienstbaar
    Om professioneel te blijven, werken we continu aan persoonlijke ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening. We stellen ons dienstbaar op om cliënten te voorzien van de zorg die past bij de (zorg)behoefte en bijdraagt aan zelfredzaamheid.