Palliatieve zorg

Als er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is, maakt dat vaak diepe indruk. Het kan ook veel vragen oproepen. Juist in die laatste levensfase kan RST veel voor u betekenen. Onze zorgverleners begrijpen uw achtergrond en steunen u in de keuzes die u maakt. De palliatieve zorg verpleegkundigen staan naast u en begeleiden u in deze intensieve, soms moeilijke, maar ook mooie en bijzondere fase.

Palliatieve zorg en terminale zorg zijn begrippen die nogal eens worden verward. Hieronder leggen we het verschil uit. RST Zorgverleners biedt zowel palliatieve als terminale zorg.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is zorg die wordt verleend als u te maken hebt met een ziekte of kwetsbaarheid waarbij genezing niet meer mogelijk is. De zorg is erop gericht om de kwaliteit van leven van u en uw naasten te verbeteren. Het doel van palliatieve zorg is om lijden zoveel mogelijk te voorkomen of te verlichten. Dit is mogelijk door een vroegtijdige signalering en een zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van lichamelijke, psychische, sociale en geestelijke aard. U hebt daarbij zelf de regie en toegang tot informatie en keuzemogelijkheden. De palliatieve fase kan enkele maanden tot meerdere jaren duren.

Wat is terminale zorg?

Terminale zorg is zorg die is gericht op een zo goed mogelijke kwaliteit van sterven. Vermindering van klachten en lijden op lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk gebied staan centraal. Daarnaast is er aandacht voor het welbevinden van de naasten. De terminale fase treedt in als iemand naar verwachting binnen drie maanden overlijdt.

De stervensfase

Met de stervensfase wordt de laatste periode van het leven bedoeld, als de levensverwachting minder is dan twee weken. Dit is vaak een intensieve periode voor zowel de cliënt als diens naasten. Het kan dan van meerwaarde zijn om ondersteuning van professionele zorgverleners te krijgen bij de persoonlijke verzorging of verpleging. Ook kunnen zorgverleners meedenken in allerlei zaken op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied.

Palliatief huisbezoek

Bij RST Zorgverleners werken vier palliatieve zorg verpleegkundigen. Zij kunnen op bezoek komen en met u meedenken bij vragen over lichamelijke, psychische, sociale en geestelijke problemen. Ook met vragen over de ziekte, behandeling of hulpmiddelen kunt u bij hen terecht. Wij bieden gespecialiseerde ondersteuning en continuïteit van zorg aan cliënten en hun naasten in de palliatieve fase. Deze zorg is gericht op het tijdig signaleren en opvangen van problemen die samenhangen met de palliatieve fase, de voortgang van de ziekte of de palliatieve behandeling.

Onze palliatieve zorg verpleegkundigen kunnen meedenken bij het nemen van belangrijke beslissingen. Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet doorzetten van de behandeling, het wel of niet reanimeren, of de wens om opgenomen te worden in het ziekenhuis. Ook kunnen de palliatieve zorg verpleegkundigen mogelijke problemen rondom het levenseinde met u en uw naasten bespreken en in kaart brengen welke zorg er nodig is.

Het team palliatieve zorg verpleegkundigen van RST Zorgverleners bestaat (van links naar rechts) uit: Gerda van de Kolk, Willy van Zetten en Marinda Verschuure.

Contactgegevens palliatieve zorg verpleegkundigen

Wanneer u vragen hebt of palliatieve zorg wil aanvragen, helpen wij u graag verder. Neem hiervoor tijdens kantooruren contact met ons op via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Indicatiestelling en financiering

De palliatieve zorg die wij verlenen wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Bent u niet verzekerd? Dan gelden andere tarieven. Deze kunt u opvragen bij onze financiële administratie. De afdeling is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 0342 – 40 54 61 of via e-mail op financieel@rstzorg.nl.

Netwerk palliatieve zorg

Om de kwaliteit van onze palliatieve zorg zo hoog mogelijk te houden, neemt RST Zorgverleners deel aan verschillende netwerken rondom palliatieve zorg. In dit netwerk, werken allerlei organisaties samen om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren. Meer informatie hierover kunt u lezen op www.netwerkpalliatievezorg.nl.