Financiering wijkverpleging

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die garandeert dat iedereen in Nederland woont of werkt, een basisverzekering afsluit. Vanuit deze basisverzekering bent u verzekerd voor kraamzorg die u thuis ontvangt. Het aantal uur dat u zorg ontvangt wordt .

Veel gangbare ziektekosten worden gedekt door uw basisverzekering. Dat gebeurt bijvoorbeeld als u naar de huisarts gaat, of een standaard antibioticakuur krijgt voorgeschreven. Wanneer u echter te maken krijgt met langdurige ziekte, vergoedt de basisverzekering niet alles meer. De kosten worden hoger en u bent aangewezen op andersoortige zorg dan de standaardzorg.

In dat geval kunt u een indicatie aanvragen, zodat uw zorg voor een groot deel vergoed wordt. Deze indicatie betekent eigenlijk dat de zorg die u nodig heeft, op papier komt te staan. Naar aanleiding daarvan kijkt men, welke potjes er precies beschikbaar zijn voor de zorg die u nodig heeft.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Als u in aanmerking wilt komen voor de vergoeding bijzondere zorg die buiten de basisverzekering valt, heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt zelf een indicatie aanvragen via het CIZ maar u kunt dit ook overlaten aan een professionele zorgverlener, zoals een thuiszorginstelling of een huisarts. U kunt de indicatie digitaal of per post aanvragen via www.ciz.nl.

Indicatiebesluit

Vervolgens stuurt het CIZ u een zogenaamd indicatiebesluit op. In het indicatiebesluit staat of u de zorg krijgt die u wenst. Daarnaast staat beschreven welke zorg u eventueel krijgt, hoeveel uren zorg u krijgt en voor hoelang deze indicatie geldt. U ontvangt het besluit per brief binnen zes weken na de aanvraag.

De eigen bijdrage voor cliënten die zorg vanuit de WLZ ontvangen, wordt geïnd door het CAK. De hoogte van deze eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van uw inkomen. Op de website van het CAK kunt u zelf een berekening maken van de eigen bijdrage.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een beperking kunnen meedoen aan de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen. De Wmo is er voor ouderen en mensen met een handicap of een chronisch psychisch probleem en wordt gefinancierd vanuit de plaatselijke gemeente.

Wmo aanvragen

U vraagt een voorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de gemeente basisadministratie persoonsgegevens. Veel gemeenten hebben een loket waar u Wmo-voorzieningen kunt aanvragen. De naam van het Wmo-loket kan verschillen; soms heet het Wmo-loket, soms Loket Wegwijs of Zorgloket.

Bij het Wmo-loket krijgt u ook informatie over de Wmo en hulp bij het aanvragen van een voorziening. In sommige gemeenten kunt u de aanvraag via internet doen.

Vind u het lastig om Wmo aan te vragen bij uw gemeente? Wij helpen u graag op weg. Vraag hulp aan een van onze cliëntondersteuners.

Download onze Wmo-brochure

Wet langdurige zorg (Wlz)

Een van de belangrijke wetten die u, naar aanleiding van uw indicatie, recht geeft op vergoeding van uw zorg is de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet geeft kaders op het gebied van zorg in een instelling of thuis.

Onderdelen van deze zorg kunnen zijn: verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging of verpleging, geneeskundige zorg en vervoer naar de plaats van begeleiding of behandeling.

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Zorg uit de WlZ is onderverdeeld in verschillende categorieën. Je kiest daarbij voor de zorg, en daarmee het vergoedingstelsel dat het best bij uw situatie past en binnen de mogelijkheden valt.

Zorg thuis (VPT, MPT en pgb)

Onder bepaalde voorwaarden kunt u ervoor kiezen zorg thuis te ontvangen. Thuis betekent bijvoorbeeld zorg in uw eigen huis, een aanleunwoning, een aangepaste woning, of een geclusterde woning die u zelf huurt of waarvan u eigenaar bent.  Er zijn verschillende leveringsvormen voor zorg thuis:

Aan elk van deze leveringsvormen zijn eigen voorwaarden verbonden. Het zorgkantoor en/of RST Zorgverleners overlegt met u welke leveringsvorm het meest bij uw wensen en uw situatie past. Daarbij wordt besproken welke zorg RST kan bieden en welke zorg door mantelzorgers geboden kan worden.

Kiest u voor een Volledig Pakket Thuis of een Modulair Pakket Thuis, dan moet de zorg naar het oordeel van het zorgkantoor verantwoord en doelmatig zijn.

Bij een pgb moet u in staat zijn om veel zelf te regelen, zoals het opstellen van een budgetplan, het afsluiten van zorgovereenkomsten met de zorgverleners en verantwoording afleggen over de besteding van het pgb.

Extra Kosten Thuis (EKT)

Als u meer zorg nodig heeft dan op grond van uw indicatie mogelijk is, kan het zorgkantoor meer geld toekennen voor de zorg. Dit kan met een toeslag, met meerzorg, met Extra Kosten Thuis (EKT), of met het Persoonlijk Assistentie Budget (PAB).

Meer informatie over de voorwaarden die hiervoor gelden, vindt u op de webpagina van de overheid.

Wettelijk vertegenwoordiger

Komt u er zelf niet uit?

Als u er zelf niet uitkomt, is het ook mogelijk dat een wettelijk vertegenwoordiger of iemand anders uit het sociale netwerk deze taak op zich neemt. Uiteindelijk beslist het zorgkantoor of de door u gewenste leveringsvorm haalbaar is. Het besluit van het zorgkantoor staat open voor bezwaar en (hoger) beroep.