Rookbeleid RST Zorgverleners

Werkgevers zijn volgens de Tabaks- en rookwarenwet verplicht om maatregelen te treffen waardoor medewerkers hun werkzaamheden kunnen verrichten zonder daarbij hinder of overlast van roken door anderen te ervaren.

1. Begripsbepalingen/definities

Roken: het inhaleren of inademen van tabaksrook
Meeroken: het inademen van tabaksrook uit de omgeving

2. Doel van het beleid

Het voorkomen van gezondheidsschade door (mee)roken door het ontmoedigen van het roken door medewerkers en cliënten in ruimten waar medewerkers van RST Zorgverleners werkzaam zijn.

Het rookbeleid van RST Zorgverleners is in de eerste plaats van toepassing op de medewerkers en de cliënten van RST Zorgverleners, maar geldt daarnaast voor de bezoekers van de kantoren.

3. Visie RST Zorgverleners op roken

RST Zorgverleners hecht grote waarde aan een gezonde werk- en leefomgeving voor haar medewerkers en cliënten. Gezien de negatieve effecten van roken op de gezondheid van zowel de roker als anderen in zijn omgeving is het beleid van RST Zorgverleners erop gericht om het roken in de ruimten waar medewerkers van RST Zorgverleners werkzaam zijn te ontmoedigen.

Verder past roken niet bij een christelijke levensovertuiging en wordt daarom ook door RST zorgverleners als reformatorische zorginstelling afgewezen.  Door te roken wordt moedwillig schade toegebracht aan het eigen lichaam en aan dat van anderen.

4. Inhoud van het beleid

4.1 Wettelijke kaders en uitgangspunten
Roken en meeroken is schadelijk voor de gezondheid. Daarom wil de overheid dit ontmoedigen. De Tabaks- en rookwarenwet verbiedt onder andere het roken in alle openbare ruimten en de horeca.

Daarnaast mogen werknemers op het werk alleen roken in speciaal daarvoor ingerichte ruimtes. De verplichting voor een rookvrije werkplek geldt niet in privéruimten. Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer mag niet in deze ruimten. degene die zeggenschap heeft over de privéruimten bepaalt welk rookbeleid geldt.

4.2 Afspraken met betrekking tot cliënten
In de wet is bepaald dat het rookverbod niet geldt daar waar er inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van een cliënt. Om ervoor te zorgen dat de medewerkers hun werkzaamheden kunnen verrichten met zo min mogelijk hinder of overlast van roken worden er bij de intake afspraken met de cliënt gemaakt over het niet-roken op het moment dat een medewerker aanwezig is. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgplan. Deze afspraken betreffen o.a. de momenten en de ruimten waar gerookt wordt en het ventileren van ruimten.

Wordt het een cliënt, als uitzondering, toch toegestaan om te roken in een ruimte waar hij ook de zorg- of hulpverlening moet ontvangen, dan wordt de betrokken medewerkers gevraagd of men bezwaar heeft tegen het werken in een niet geheel rookvrije ruimte.

Heeft een medewerker bezwaar, dan zal hem de mogelijkheid van overplaatsing naar een andere, rookvrije, werkplek moeten worden aangeboden. Voor medewerkers geldt immers een werkgarantie, geen werkplekgarantie. Voor medewerkers met een verhoogde gevoeligheid voor tabaksrook (als gevolg van zwangerschap of cara) dient per direct een oplossing te worden gezocht.

4.3 Afspraken met betrekking tot medewerkers
Medewerkers spelen een belangrijke rol bij het welslagen van het rookbeleid van RST Zorgverleners. Zij hebben immers een voorbeeldfunctie voor cliënten.

Wat kan de cliënt verwachten? De medewerker van RST Zorgverleners rookt niet binnen. De medewerker laat een voorbeeldgedrag zien. De kleding, haren, adem en handen ruiken tijdens de en hulp- of zorgverlening niet naar rook.

Tijdens de pauzemomenten kan buiten worden gerookt, onder voorwaarde dat de werkuren niet in het gedrang komen en dit niet ten koste gaat van de zorg- en hulpverlening aan cliënten.
Medewerkers op kantoor kunnen uitsluitend tijdens pauzemomenten buiten roken.

De kantoren beschikken niet over afgesloten rookruimtes. Dat er in binnen de kantoorruimten van RST Zorgverleners een rookverbod is, is zichtbaar door de niet-rokenstickers of –bordjes.

4.4 Regels met betrekking tot bezoekers kantoorruimtes
In alle kantoorruimtes van RST Zorgverleners geldt een absoluut rookverbod.